Általános szerződési feltételek

Tartalom

1. A szerződés tárgya

2. A képzésbe kerülés folyamata (online képzés esetén)

3. Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

4. A képzés díja, fizetés

5. Adatkezelés

6. Elállás

7. Részvétel és a hiányzás megengedett mértéke, túllépésének következménye

8. A képzés lezárása

9. Együttműködés, panaszkezelés

10. Képző kárfelelőssége

11. A szerződés megszűnésének esetei

12. A szerződés felmondásának esetei

13. Egyéb rendelkezések

14. Vonatkozó szabályozás

15. Hatály

 

A jelen szerződés (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései irányadók mindazon kérdésekben, amelyek

 • az iTStudy Hungary Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 28., adószáma: 14517626-2-13, PMKH engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: B/2020/000033, E-000573/2014; KSH szám: 14517626-8559-113-13) továbbiakban Képző

  és
   
 • a képzésen ténylegesen részt vevő természetes személy továbbiakban Résztvevő

a továbbiakban együtt, mint Felek részvételével megvalósuló képzés lebonyolítására vonatkoznak az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

A Képző a saját képzési program alapján megvalósuló képzéseket szervez. A Felek tudomásul veszik, hogy a Képző és a képzésben részt vevő személy egymással a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (FKTV.) szerint szerződnek a képzés megvalósítására.

A képzésre vonatkozó részletes adatokat a képzés online leírása tartalmazza: ez a Képző által működtetett weboldalon elérhető.

Ezen adatok:

 • képzés megnevezése
 • képzés óraszáma
 • képzés formája (tantermi / online távoktatás)
 • a képzés tervezett kezdési és befejezési dátuma; tervezett ütemezése
 • a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése
 • a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módjá
 • ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit

Jelen ÁFSZ elfogadásával a Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelentkezési lapon rögzített képzésben részt vesz, a képzési költséget megfizeti.

Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a jelentkezési lapon rögzített képzést megvalósítja, annak személyi és tárgyi feltételeit biztosítja.

Felek rögzítik, hogy a képzés eredményességére a Képző nem vállal kötelezettséget, mivel a tudás elsajátítása a Résztvevő képességein is múlik.

2. A képzésbe kerülés folyamata (online képzés esetén)

A képzés hivatalos megrendelését (jelentkezést) követően Képző által hivatalos e-mailen kiküldésre kerülő visszaigazoló levében tájékoztatja a Résztvevőt a tanfolyam-indítás részleteiről. A visszaigazoló levélben található linken keresztül a Képző a saját elektronikus rendszerébe (online űrlap) irányítja a Résztvevőt, ahol a személyes adatok megadása szükséges. (Lásd: jelen ÁFSZ 5. számú Adatkezelés című pontja.)

A visszaigazoló levélhez csatoltan kapja meg a Résztvevő a Díjbekérőt is, amely alapján fizetési kötelezettségét (tanfolyam-díj) teljesíteni tudja.

Az adatok megadását és a képzés díjának befizetését követően a Képző elektronikus levélben küldi meg a képzési felület használatához szükséges bejelentkezési adatokat a Résztvevőnek.

3. Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

A bejelentés alapján folytatott képzések estén az előzetesen megszerzett tudás mérése nem kötelező elem, de a Képzővel való egyeztetést követően igényelhető.

4. A képzés díja, fizetés

A képzés díjának pontos összegét a képzés leírása tartalmazza. A Résztvevő/Költségviselő az őt terhelő díjat a képzés megkezdését megelőzően köteles megfizetni a Képző részére. A befizetés díjbekérő alapján történik, mely dokumentumot a képzésre jelentkező elektronikus levélben kap meg a Képzőtől a tanfolyamra történő jelentkezést követően. A befizetés történhet átutalással és bankba befizetéssel. (Szükség esetén készpénzben a Képző ügyfélszogálati irodájában munkanapokon, munkaidőben.) Pénzügyi teljesítést követően a kapcsolódó számla kiállításra és megküldésre kerül. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti kamat fizetendő.

5. Adatkezelés

Résztvevő a jelen ÁFSZ elfogadásával hozzájárul adatainak a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 28. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásához. Az adatkezelés részletes szabályait a Képző adatkezelési szabályzata tartalmazza. A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatokat – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – harmadik személy számára csak a Résztvevő írásbeli hozzájárulásával adja ki.

A Résztvevő által megadott személyes adatokra a Képző adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez van szükség, mivel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (FKTV.) rendelkezései értelmében a Képzőnek adatot kell szolgáltatnia a képzésben Résztvevőkről a Pest Megyei Kormányhivatal által működtetett Felnőttképzési Adminisztrációs Rendszerbe (FAR-ba).

A Felnőttképzési Adminisztrációs Rendszer (FAR) a képzésre és képzésben résztvevőkre vonatkozó adatokat, információkat is tárolja, illetőleg a a képzés elvégzésének igazolására szolgáló Tanúsítvány kiállítása is ebben a rendszerben történik – a képzésben részt vevő személy kérésére. (Elektronikus úton vagy papíralapon.)

A Résztvevőnek azonban lehetősége van megtiltani személyazonosító adatainak továbbítását: az adattovábbítás tiltásáról a hallgatók személyes adataikat bekérő online űrlapon nyilatkozhatnak.

A Képző által az online űrlapon bekért adatok a következőek.

A Résztvevő

 • családi és utóneve (személyazonosító iratban rögzített formában)
 • születési családi és utóneve
 • születési helye
 • születési ideje
 • anyja születési családi és utóneve
 • neme
 • állampolgársága – nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,
 • lakcíme
 • levelezési címe (amennyiben a lakcímtől eltér)
 • elektronikus levelezési címe
 • telefonszáma
 • társadalombiztosítási azonosító jele
 • adóazonosító jele
 • képzésben Résztvevő végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével kapcsolatos adatok
 • oktatási azonosítója (amennyiben már rendelkezik ilyennel)
 • munkaerő-piaci státusza

Résztvevő általi letiltás esetén a FAR-ba nem továbbíthatók az alábbi adatok:

 • családi és utóneve
 • születés családi és utóneve
 • születési helye
 • születési ideje
 • anyja születési családi és utóneve
 • elektronikus levelezési címe
 • adóazonosító jele

6. Elállás

A képzés lemondása csak írásban és csak a tanfolyam kezdetét megelőzően lehetséges.

7. Részvétel és a hiányzás megengedett mértéke, túllépésének következménye

Hiányzás megengedett mértéke: online megvalósuló képzések esetén nem releváns.

Amennyiben a részvételre való képesség hiánya a képzésben Résztvevő részéről igazolt (ilyen igazolás céljára szolgáló dokumentum lehet különösen: rendőrségi / bírósági / orvosi / kezelőorvosi / háziorvosi igazolás, betegségről készült lelet, kórházi zárójelentés), a Képző egyedi elbírálást alkalmaz.

8. A képzés lezárása

Ha a képzés nem vizsgaköteles, akkor a Résztvevő a képzés elvégzéséről központilag (a Pest Megyei Kormányhivatal által működtetett Felnőttképzési Adminisztrációs Rendszerben) kiállításra kerülő Tanúsítványt vehet át, amennyiben kéri. A tanúsítvány kiadásának feltétele, hogy a Résztvevő a jelen AFSZ 2-es pontja szerint megadott adatainak továbbítását a FAR rendszerbe ne tiltsa meg. A tanúsítvány elektronikusan kerül a Résztvevő számára kiküldésre, a postai úton való kiküldést külön, írásban szükséges jelezni a Képző felé.

Ha a képzés vizsgaköteles, a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képző a képzés során a teljesítményét értékelni és ellenőrizni jogosult a Képző által szervezett vizsgán, a Résztvevő teljesítményének százalékos értékelésével. Ez esetben a tanúsítvány átvételének feltétele, hogy a Résztvevő a vizsgán a minimálisan teljesítendő százalékos eredményt teljesítse.

9. Együttműködés, panaszkezelés

A Résztvevő észrevételeit, panaszait telefonon, e-mailen vagy a Képző ügyfélszolgálatán személyesen az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

Ügyfélszolgálati iroda: 2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 28.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől péntekig 8:00 és 16:00 között

Tel.: +36 (28) 430-695; e-mail: edu@itstudy.hu

A panaszokat a Képző kivizsgálja és törekszik annak rendezésére, kijavítására. Felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek.

10. Képző kárfelelőssége

Képző biztosítja a hallgatót arról, hogy a jelen szerződés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltelek e szerződés hatálya alatt rendelkezésre állnak. A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a Résztvevőt ért kár a Képzőt terheli. Amennyiben bizonyítható módon a Képző mulasztása következtében a megkezdett képzést nem lehet befejezni, Képzőt a képzési díj kiegyenlített részének erejéig visszafizetési kötelezettség terheli, ezt meghaladóan Képző a kárfelelősségét kizárja.

11. A szerződés megszűnésének esetei

 • a szerződés megszűnik a képzés teljesítésével.
 • a szerződés megszűnik, amennyiben a Résztvevő indoklás nélkül kilép a tanfolyamból a képzés befejezése előtt.

12. A szerződés felmondásának esetei

Képző felmondhatja a szerződést, ha

 1. a Résztvevő ismétlődő vagy súlyos fegyelemsértése esetén az adott Résztvevő vonatkozásában,
 2. a Résztvevő károkozó magatartása / mulasztása esetén az adott Résztvevő vonatkozásában,
 3. a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti

Résztvevő felmondhatja a szerződést, ha 

 1. a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált.

13. Egyéb rendelkezések

 • A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályban előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti.
 • A Képző kijelenti, hogy a képzés során Résztvevő részére, időleges használat (tanulás, gyakorlás) céljára átengedett tananyagok szerzői jogi műveknek minősülnek, amelyek felhasználására a Képző jogosultsággal rendelkezik, azok a tanfolyam során a Képző tulajdonában maradnak. A Résztvevők rendelkezésére bocsátott tananyagok másolása, harmadik személynek történő átadása, nyilvánosságra hozatala, értékesítése, forgalmazása, átdolgozása tilos, melynek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
 • Felek megállapodnak abban, miszerint nem hasznosítanak a képzés során tudomásukra jutott bizalmas üzleti információt.

14. Vonatkozó szabályozás

15. Hatály

Az ÁSZF 2020. november 2-ától hatályos.